NORDIC RAILPOWER

Visuel identitet, website, SEO, indhold og markedsføring

<

Tilbage til oversigt

Nordic
Railpower

Kørestrøm- og sikkerhedsledelse på banen

Nordic Railpower er specialister i køre­strøms­anlæg og jern­bane­sikkerhed. Virk­som­heden er godkendt af sikkerhedsstyrelsen og registreret i Banedanmark KLS-D, og dermed certificeret til at udføre arbejde på og ved Banedanmarks køre­lednings­anlæg.
Behandling af patient

Opgaven

Visuel identitet, hjemmeside, SEO, indhold og markedsføring

Nordic Railpower havde behov for at blive mere synlige overfor målgruppen, og ønskede at skille sig positivt ud fra konkurrenterne gennem stærkere bran­ding af deres virk­somhed og med­arbej­dere. Sam­tidig havde Nordic Railpower et ønske om at få styrket sin digitale tilstedeværelse, og komme til at ligge højt placeret på centrale søgeord. Sidst men ikke mindst ønskede virksomheden at styrke mar­keds­førings­indsatsen på LinkedIn, og i relevante trykte medier.

Løsning

Større synlighed og stærkere branding

Nordic Railpower havde brug for en stær­kere digital til­stede­værelse, og vi har der­for udviklet et nyt website, med stor fokus på SEO. Virk­som­heden er i kon­kur­rence med lang større spil­lere inden­for jern­bane køre­strøm- og sikker­hed, og det var derfor vigtigt for Nordic Rail­power at blive vist i top­pen af søge­resulta­terne på en række vig­tige keywords. Ved at opnå en større syn­lig­hed overfor mål­gruppen, har virk­somheden fået nye mulig­heder for at sælge de spe­ciali­serede services, her­under deres nye drone­-inspek­tions forret­ning.

For at styrke Nordic Rail­powers brand yder­ligere overfor mål­gruppen, har Create­Lab fulgt med­arbejderne i deres arbejde på banen, og skabt en række pro­fes­sio­nelle billeder til brug i mar­keds­føringen.

Efter­føl­gende har vi hjulpet virk­somheden med mar­keds­føringen på rele­vante digi­tale kanaler og i trykte medier.

Må vi
hjælpe dig

med din markedsføring?

Vi vil rigtig gerne sparre med dig om dit spændende projekt. Skriv en kort besked med dine kontaktinfo her. Så tager vi hurtigt kontakt til dig.  Vi glæder os til at tage en uforpligtende snak med dig om muligheder og priser.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.